IZOBRAŽEVANJA ZA JAMSKE VODNIKE

USPOSABLJANJE IN PREVERJANJE USPOSOBLJENOSTI ZA JAMSKE VODNIKE ZA VODENJE PO ODPRTIH JAMAH, KI SO UREJENE ZA TURISTIČNI OBISK

Društvo ljubiteljev Križne jame (v nadaljevanju DLKJ), ki je bil s sklepom takratnega Ministrstva za kmetijstvo in okolje št. 35602/37/2013/5 z dne 23. 12. 2013 imenovan kot pooblaščena organizacija za izvajanje usposabljanja in preverjanja usposobljenosti za jamske vodnike za vodenje po odprtih jamah, ki so urejene za turistični obisk.

Pravna podlaga za izvajanje navedenega izobraževanja je 42. člen Zakona o varstvu podzemnih jam (Uradni list RS, št. 2/04, 61/06 – ZDru-1, 46/14 – ZON-C in 21/18 – ZNOrg) in Pravilnik o usposobljenosti za jamske vodnike za vodenje po odprtih jamah, ki so urejene za turistični obisk (Uradni list RS, št. 77/08).
DLKJ razpisuje tečaj za usposabljanje in roke za izpit za preverjanje usposobljenosti za jamske vodnike za vodenje po odprtih jamah praviloma vsako drugo leto v januarju.

Razpis je v tem obdobju objavljen na tej spletni strani pod rubriko aktualne novice.

Usposabljanje navadno obsega cca 16 ur teorije in cca 15 ur prakse. Del programa usposabljanja je tudi poročilo, oziroma seminarska naloga, katero morajo udeleženci oddati po elektronski pošti najkasneje 14 dni pred pristopom na izpit. Za izdelavo poročila je predvidenih 5 ur samostojnega dela. Podrobnejša navodila za izdelavo kandidati prejmejo na usposabljanju.

Usposabljanje se izvajala v prostorih Društva ljubiteljev Križne jame v vasi Bloška Polica ter pred in v Križni jami, ostalih jamah in na kraškem površju v okolici. Ob zaključku usposabljanja je preverjanje usposobljenosti (izpit), ki obsega teoretični del (2 uri) in praktični del (2 uri). Določena sta prvi in drugi rok.

Cena usposabljanja, ki vključuje tudi udeležbo na 1. roku izpita je (določena naknadno).
Cena samo izpita (za tiste jamske vodnike, za katere ni nujno, da opravijo usposabljanje, kot to predvideva veljavna zakonodaja) je (določena naknadno).

Prijave na izobraževanje in izpit sprejemamo po e-pošti do dogovorjenega datuma. Dodatne informacije glede poteka usposabljanja in izpita so možne preko e-naslova ali na telefonski številki Križne jame.

Vsebinski sklopi izobraževanja s primeri vprašanj in literaturo DLKJ

Prijavnica vodniki DLKJ